KALENDARIUM

1.09.1974
Powołanie Zespołu Szkół Samochodowych
1976
Oddanie do użytku młodzieży zespołu boisk szkolnych,
1976
Utworzenie TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO na podbudowie szkoły podstawowej oraz TECHNIKUM dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
1978
Oddanie do użytku autodromu do nauki jazdy samochodami.
1978
 • Utworzenie TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA na podbudowie szkoły podstawowej.
 • Oddanie do użytku stacji kontroli pojazdów przy ulicy Bechiego.
 • Utworzenie warsztatów szkolnych typu d3.
 • Nadanie szkole imienia TADEUSZA KOŚCIUSZKI oraz wręczenie sztandaru.
1979
Zakończenie budowy kompleksu garaży.
1979
Nadanie imienia Janusza Korczaka szczepowie ZHP przy Zespole Szkół Samochodowych oraz wręczenie sztandaru.
1980
Położenie kamienia węgielnego pod budowę warsztatów szkolnych na ulicy Żytniej 10.
1981
Utworzenie TECHNIKUM ZAWODOWEGO na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
3.09.1984
Uroczyste otwarcie szkolnych warsztatów połączone z wojewódzką inauguracją roku szkolnego 1984/1985.
1985
Utworzenie kierunku odzieżowego.
1985
Zainaugurowanie w szkole obchodów DNI PATRONA.
1986
Podpisanie umowy patronackiej z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Tychach .
1988
Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce.
1989
Przyjęcie Zespołu Szkół Samochodowych do Klubu Przodujących Szkół.
16.07.1991
Decyzja Komisji Majątkowej o przywrócenie Diecezji Włocławskiej własności nieruchomości zajmowanej przez Zespół Szkół Samochodowych na ulicy Łęgskiej 26 i ustanowienie 10 lat moratorium.
1992
 • Uchwała Rady Miejskiej we Włocławku w sprawie nieodpłatnego użytkowania gruntu o powierzchni 57382m2 położonym przy ulicy Leśnej z przeznaczeniem pod budowę Zespołu Szkół Samochodowych.
 • Podpisanie aktu notarialnego na ww. grunty.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej akceptuje opracowany przez dyrektora program budowy szkoły i zezwala na rozpoczęcie prac projektowych.
1993
Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza Z.T.E. budowy nowej szkoły.
1998
Rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Leśnej 1a.
15.06.2000
Oddanie do użytku segmentu D w nowej szkole.
8.06.2001
Przekazanie nowo wybudowanego obiektu szkoły. Przeprowadzka Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Leśną 1a.
03.09.2001
Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2001/2002 połączona z otwarciem szkoły.
2001
Uzyskanie tytułu finalisty Ogólnopolskiego Konkursu "Super Szkoła  2001" zorganizowanego przez "Super Ekspress".
2002
 • Szkolny obiekt  uczestniczy w konkursie i otrzymuje miano "Budynek roku 2001".
 • Zagospodarowanie terenów wokół szkoły - powstanie "zieleńców".
 • Wybudowanie pierwszych boisk sportowych.
2003
 • Utworzenie nowego kierunku kształcenia: liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją.
 • Budowa  ministadionu lekkoatletycznego i boisk do gier zespołowych.
2004
 • Zainaugurowanie kształcenia integracyjnego w szkole.
  Utworzenie oddziału integracyjnego w liceum profilowanym.
 • Uroczyste obchody XXX - lecia istnienia szkoły.
 • Wydanie pierwszej monografii  Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 • Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów.
2005
 • Uroczysta Miejska Inauguracja Roku Szkolnego  2005/2006.
 • Podejmowanie działań w celu wybudowania sali gimnastycznej.
2006
 • Utworzenie Szkoły Policealnej  na podbudowie liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją.
 • Budowa sali gimnastycznej.
02.03.2007

Uroczystość oddania do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej.

31.08.2007

DYREKTOR MARIAN SOBCZYK PRZECHODZI NA EMERYTURĘ.
Przez 32 lata  wzorowo kierował szkołą,  realizując  z dużym zaangażowaniem   wszystkie  zadania  opisane w kalendarium.

01.09.2007
Zmiana kierownictwa szkoły.
 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Ryszard Suwała, dotychczasowy kierownik warsztatów szkolnych.
 • Kierownikiem warsztatów zostaje mgr Witold Dawidek.
 • Na trzeciego zastępcę dyrektora zostaje powołana mgr Katarzyna Dąbrowska.
2008
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w konkursie "Województwo Kujawsko - Pomorskie bez Barier".
 • I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety".
 • Realizacja projektów unijnych.
 • Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w szkole i w warsztatach.
 • Zagospodarowanie pomieszczeń do realizacji muzycznych zajęć pozalekcyjnych.
 • Zapoczątkowanie realizacji zajęć w systemie klasopracowni.
2009
 • I miejsce w finale wojewódzkim oraz III miejsce w centralnych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 • I miejsce w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
 • Zrealizowanie własnego projektu współfinansowanego z EFS "Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy".
2010
 • Powstanie trzeciego gabinetu do realizacji zajęć rewalidacyjnych.
 • Zagospodarowanie świetlicy.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Jestem szefową".
 • Uczeń TS finalistą XI Olimpiady Techniki Samochodowej.
2011
 • Uzyskanie od Ministra Edukacji Narodowej tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów".
 • Zorganizowanie i urządzenie pomieszczeń do realizacji nauczania indywidualnego.
 • Samochodówka otrzymuje prestiżowy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w obszarze mechanicznym.
 • Szkoła została członkiem Platformy Ekologicznej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 • Wyróżnienie w  Ogólnopolskim Konkursie "Pozytywista Roku 2010"
2012
 • Zajęcie I miejsca w Finale Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety 2012"  ( Drużyna: Łukasz Łukaszewski, Sebastian Kalinowski i Kamil Dembczyński )
 • Uzyskanie Tytułu Szkoły Humanitarnej.
 • Utworzenie od  września 2012 r. nowego kierunku kształcenia: Technikum informatyczne oddział integracyjny.

POWRÓT