Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

Włocławek Zawodowo II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Włocławek Zawodowo II”

 1. Projekt „Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka.
 3. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 1016 uczniów z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji przez 16 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach do 30.04.2022 r.

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu podjęte zostały  :

 1. Zajęcia dodatkowe:
  1. podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
  2. podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcenia zawodowego (typ projektu 1ci i 1cii ).
  Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym dodatkowe wsparcie służące podnoszeniu , nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy , zaplanowano zajęcia dla specjalności wskazanych w (C.2 inne istotne informacje nt. osób).
 2. Doposażenie / wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego(typ proj.1 j).
  Stan przygotowania szkół do nauki zawodu, wyposażenie pracowni jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych szkołach i najczęściej wymagają doposażenia , dlatego zaplanowano w projekcie , tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla naucz. zawodów obejmujących wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 3. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego (typ projektu1 d) oraz  dokształcanie dla nauczycieli (typ projektu 1a). Nauczyciele, którzy będą brali udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje, a następnie wykorzystają w dalszej pracy swoją wiedzę i fachowość oraz nowe kompetencje /kwalifikacje w pracy z uczniem.
 4. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum (typ proj.2). Realizacja wysokiej jakości staży ( ucz. technikum) dla ucz. kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami /możliwość pracy na stanowisku w rzeczywistych warunkach.
 5. Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenia własnego Indywidualnego Planu Działań (typ proj.1a).

Beneficjenci projektu

 1. Uczestnikami projektu są:
  • 8 szkół kształcenia zawodowego (5 technikum+ 3 branżowe szkoły I stopnia z 5 ZS) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek
  • udział 6 nauczycieli w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz dla 10 nauczycieli kurs monoporcje.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.