HARMONOGRAM PRAC 
RADY PEDAGOGICZNEJ

W I OKRESIE
ROKU SZKOLNEGO
2005/2006


25 i 26. 08.2005r - Spotkania z uczniami klas pierwszych

01.09.2005r.do dnia 08. 09.2005r.

godz. 900

-

-

-           

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006

Wychowawcy klas wypełnią dzienniki lekcyjne: lista uczniów, dane osobowe przedmioty i nazwiska nauczycieli  uczących, tygodniowy plan zajęć.

12 - 16.09. 2005r.


do dnia 23.09.2005r.


do dnia 16.09.2005r. 

 

-

-

-

-       -

Sprawdziany w klasach pierwszych z zakresu wiadomości programu gimnazjum.

Nauczyciele opracują przedmiotowe systemy oceniania wraz z planami dydaktycznymi i wymaganiami edukacyjnymi.

Wychowawcy klas poinformują uczniów o zasadach oceniania ich zachowania i fakt ten odnotują w dzienniku lekcyjnym.

do dnia 23.09.2005r.

 

-

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zapoznają uczniów (słuchaczy) z wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz z kryteriami ocen.
(Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym w zapisie pierwszego tematu zajęć
).

29.09.2005r. (czwartek)

30.09.2005r.(piątek) 

godz. 1530

godz. 1630

godz. 1530

  -

-

-

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych

  • spotkanie z dyrekcją i wychowawcami klas, prezentacja pozalekcyjnej pracy szkoły,
  • informacje o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania oraz wymaganiach edukacyjnych nauczycieli.

klasy: 1TsA, 1TsB, 1TsC,1TsD, 1TsE, /ok.160/

klasy: 1TsF, 1 TsG, 1 Az, 1 Bz, 1 Cz /ok.160/

klasy: 1LPA, 1LPB, 1LPC, 1 LPD, 1TU /ok. 140 /

25.11.2005r. ( piątek )

godz. 1530

godz. 1630

-

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas - informacje o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji na zajęciach i zachowaniu uczniów.

do dnia 03.02.2006r.

 

-

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas ustalają śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów nauczania i zachowania oraz informują uczniów ( słuchaczy ) o wystawionych ocenach.

07.02.2006r. (wtorek)

godz. 1400

-

Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

09.02.2006r. (czwartek)

godz. 1530

godz. 1630

-

Zebrania z rodzicami uczniów – zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej .

10.02.2006r. ( piątek )

godz. 1400

-

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy za I okres roku szkolnego 2005/2006.

28.02.2006r. ( wtorek)

godz. 1500

-

Egzaminy poprawkowe dla słuchaczy szkoły wieczorowej.

23- 31 grudnia 2005r.

 

-

Zimowa przerwa świąteczna.

13 - 26.02.2006r.

 

-

 FERIE  ZIMOWE


POWRÓT