KAMIENIE PAMIĘCI - HARCERZE NIEPODLEGŁEJ
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W październiku 2018 roku KNH zgłasza akces do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Kamienie Pamięci - Harcerze Niepodległej". Organizatorem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej.

Celem X edycji projektu jest znalezienie bohatera lokalnego, skauta lub harcerza, który:

  1. brał udział w walkach o niepodległość w latach 1914-1918,
  2. uczestniczył w walkach o granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1923,
  3. brał udział w obronie niepodległości w latach II wojny światowej,
  4. uczestniczył po 1945 roku w działaniach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej.

X edycja "Harcerze Niepodległej" nawiązuje tematycznie do IX edycji projektu "Nieznany Bohater Niepodległości" i koncentruje się na ruchu harcerskim. My takiego bohatera mamy i w obecnej edycji przedstawimy Józefa Kozińskiego przede wszystkim jako harcerza. W projekcie należy wyeksponować związek jaki zachodził pomiędzy harcerstwem a ideą niepodległości.

Józef Koziński urodził się w Sieradzu w 1902 roku. Do harcerstwa należał od 1914 r. i brał udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r. w Zduńskiej Woli. W czerwcu 1920 r. jako harcerz i uczeń Seminarium Nauczycielskiego razem z kolegami wstąpił na ochotnika do wojska i został wcielony do 201 ochotniczego pułku piechoty zwanego harcerskim lub warszawskim. Brał udział w bitwie Warszawskiej i Nadniemeńskiej. Na rozkaz Marszałka 201 pułk przemianowano na 6 pułk wileński i włączono do grupy wojsk generała Żeligowskiego. Koziński brał udział w zajęciu Wilna i Litwy Środkowej. W listopadzie i grudniu razem z ochotnikami walczył z bolszewikami o umocnienie niepodległości Łotwy. Przeszedł cały szlak bojowy 201 ochotniczego pułku piechoty. Na froncie był pół roku. Za udział w wojnie 1920 Roku otrzymał Krzyż Walecznych z rąk generała Józefa Hallera. Podczas nauki w szkole w Sieradzu, Zduńskiej Woli i w łowickim Seminarium Nauczycielskim brał aktywny udział w pracy ZHP. W latach 1925/28 ukończył SP i OSP i otrzymał jako podporucznik służby stałej przydział do 14 Pułku Piechoty we Włocławku. W latach 1928/31 brał udział w pracach włocławskiego Zarządu ZHP, a od 1931 został Komendantem Hufca Męskiego Harcerzy. Był twórcą harcerstwa wodnego we Włocławku (nauka pływania, żeglarstwo, kajakarstwo), szkolił harcerzy w ramach tzw. samarytanki i sportów lotniczych. Koziński był działaczem PCK, PTK, LOPP, sam uprawiał sport i odnosił liczne sukcesy. Zorganizował nowe Koło Przyjaciół Harcerzy, organizował dla zuchów i harcerzy obozy, spływy kajakowe, spotkania świąteczne, itd. Po zdaniu egzaminu w 1937 r. awansował na stopień instruktorski harcmistrza Na polecenie Naczelnictwa ZHP utworzył w 1938 r. Pogotowie Wojenne Harcerzy. Z końcem sierpnia 1939 r. obowiązki komendanta przekazał swojemu następcy i wyruszył ze swoim pułkiem na wojnę. Kapitan Koziński walczył w bitwie granicznej i nad Bzurą. Podczas pobytu w oflagu prowadził także działalność harcerską. Do kraju kapitan Koziński wrócił w grudniu 1945 r. W latach 1946/48 został komendantem ośrodka harcerzy we Włocławku i przyczynił się do jego odrodzenia. W grudniu 1948 roku w związku z początkiem sowietyzacji harcerstwa druh Koziński wycofał się z działalności harcerskiej, ale nigdy nie przestał być harcerzem. W 1972 r. z inicjatywy harcmistrza Kozińskiego powstał we Włocławku Krąg Instruktorski "Powiśle" skupiający weteranów ruchu harcerskiego, który za cel postawił sobie oddziaływanie na harcerzy w duchu powrotu do korzeni polskiego harcerstwa. Druh Koziński zorganizował I Seminarium Historyczne poświęcone dziejom włocławskiego ruchu harcerskiego, uczestniczył w opracowaniu jego historii oraz utworzył muzeum harcerstwa przy Komendzie Włocławskiego Hufca. Józef Koziński został odznaczony Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość (1939), harcerskim odznaczeniem za ratowanie życia oraz Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1975).

Jako harcerz i żołnierz Koziński miał zaszczyt być przedstawionym Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu i Generałowi Józefowi Hallerowi.

Realizacja projektu - plan działania:

1/ Biografia

2/ Upowszechnienie wiedzy o bohaterze w lokalnej przestrzeni publicznej:

a/ Strona internetowa KNH:

- prezentacja naszych działań związanych z realizacja X edycji projektu,

- utworzenie nowej kategorii poświęconej włocławskiemu harcerstwu.

b/ Strona internetowa o 14 Pułku Piechoty.

c/ Portale społecznościowe Facebook.

d/ Wystawa w szkole.

e/ Prezentacja projektu i bohatera w szkole.

f/ Artykuł.

g/ Broszura/album

3/ Pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego bohatera:

a/ Izba Pamięci w szkole (rozbudowa).

b/ Hasło w Wikipedii.

c/ Nadanie imienia KNH.

4/ Do 29 marca 2019 r. wysyłamy sprawozdanie do IPN-u.

5/ Finał projektu koniec maja 2019 r. Katowice.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.