Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Klikając w pierwszym wierszu na nagłówek poszczególnych kolumn możemy je sortować!

Lp
Klasa
Wychowawca
X
XI
XII
ŚREDNIA
Z TRZECH
MIESIĘCY
1
1TsA
mgr inż. Jadwiga Waleczko
94,64
93,07
   
2
1TsB
mgr Jolanta Dankiewicz
93,13
89,85
   
3
1TsD
mgr Renata Radgowska-Haor
90,46
91,46
   
4
2TsA
mgr Monika Bienias
93,84
92,86
   
5
2TsB
mgr Agnieszka Pawłowska
90,58
88,52
   
6
2TsD
mgr inż. Andrzej Grzywacz
93,10
89,50
   
7
3TsA
mgr Małgorzata Grzybowska
praktyka
   
8
3TsB
mgr Małgorzata Brzezińska
89,92
praktyka
   
9
3TsC
mgr Aneta Pasek
92,09
87,03
   
10
3TsD
mgr Bożena Piętowska
92,13
90,62
   
11
3TsE
mgr Ewelina Nowakowska
91,72
   
12
4TsA
mgr Renata Murawska
90,37
89,21
   
13
4TsB
mgr Agnieszka Kuchta
92,60
90,86
   
14
4TsC
mgr Urszula Ignaczak
85,70
89,00
   
15
4TsD
mgr inż. Marek Jaworski
83,04
90,30
   
16
1TI
mgr Urszula Fabijańska
91,03
88,80
   
17
2TI
mgr Małgorzata Mechuła
92,63
87,45
   
18
3TI
mgr Anita Kaniewska-Kwiatkowska
92,67
praktyka
   
19
4Ti
mgr Oliwia Ubecka
96,01
88,00
   
20
1LOA
mgr Katarzyna Rzepecka-Paluch
91,37
91,37
   
21
1LOB
mgr Małgorzata Gurtowska
88,06
88,28
   
22
2LoA
mgr Ewa Ziółkowska
92,26
91,59
   
23
3LoA
mgr Katarzyna Bawolska
90,25
91,35
   
24
1Az
mgr Anna Skrodzka
87,10
89,60
   
25
1Cz
mgr Emilia Basis
90,3,8

91,00

   
26
2Az
dr Mariusz Koprowski
87,00
89,62
   
27
2Cz
mgr Elżbieta Borowska
82,20
83,59
   
28
3Az
mgr Beata Matusziak
86,90
83,21
   
29 3Cz mgr Paweł Kubacki
86,26
86,57
   

Dyrektor szkoły wraz z Samorządem Uczniowskim

ogłaszają konkurs

"Klasa z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2016/2017"

Szczegółowy Regulamin Konkursu opublikowano na szkolnej stronie internetowej,
w gablocie na korytarzu i w pokoju nauczycielskim.

Przewidziano interesujące nagrody.

Frekwencja w klasach będzie oceniana
już od października 2016 r.


Regulamin Konkursu
"Klasa z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2016/2017"
w Zespole Szkół Samochodowych
im. Tadeusza Kościuszki
we Włocławku

I. Zasady przeprowadzania konkursu:

 1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz poprawa frekwencji w szkole.
 2. Konkurs prowadzony będzie w następujących miesiącach roku szkolnego 2016/2017: październik, listopad, grudzień, styczeń, marzec kwiecień.
 3. I etap konkursu obejmuje miesiące: październik, listopad, grudzień; II etap - to miesiące: styczeń, marzec, kwiecień.
 4. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy szkoły dziennej wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 5. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części setnych zgodnie z regułą matematyczną.
 6. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca wpisuje dane do dziennika lekcyjnego na str.141. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie.
 7. Członkowie komisji konkursowej Mariola Dorsz i Małgorzata Gurtowska spisują z dzienników lekcyjnych dane o frekwencji uczniów za dany miesiąc w terminie do piątego dnia każdego następnego miesiąca. Brak danych o frekwencji w dzienniku lekcyjnym wyklucza klasę z konkursu w danym miesiącu.
 8. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione.
 9. Wychowawca, obliczając frekwencję klasy za dany miesiąc, nie uwzględnia nieobecności ucznia hospitalizowanego lub ucznia, który ma zwolnienie (co najmniej 14 - dniowe) z uzasadnionych powodów.
 10. Nie uwzględnia się też frekwencji uczniów realizujących nauczanie indywidualne.
 11. W klasach, które odbywają miesięczną praktykę ocena frekwencji jest dokonywana na następujących zasadach: za miesiąc realizowanych praktyk wpisuje się średnią frekwencję z dwóch pozostałych miesięcy okresu rozliczeniowego.
 12. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
  • Barbara Jastrzębska, - przewodnicząca zespołu wychowawczego
  • Mariola Dorsz - pedagog
  • Małgorzata Gurtowska - doradca zawodowy
  • Oliwia Ubecka - opiekun SU
  • Renata Radgowska - Haor - przedstawiciel rady pedagogicznej
  • Robert Feter - autor szkolnej witryny Internetowej
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 13. Wyniki Konkursu publikowane będą na stronie internetowej , w gablocie na korytarzu, oraz w pokoju nauczycielskim.
 14. Regulamin konkursu ogłoszony zostanie na szkolnej stronie internetowej oraz w pokoju nauczycielskim i w gablocie na korytarzu. Wychowawcy klas zobowiązani są do omówienia regulaminu na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
 15. W dalszym ciągu oceniana jest indywidualna frekwencja uczniów. Nagrody za 100% frekwencję w semestrze uczeń otrzymuje, na wniosek wychowawcy klasy, po posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji za dany okres.

II Nagrody

Nagroda I stopnia - bezpłatne wyjście do kina plus dyplom
O nagrodę mogą ubiegać się klasy, które za okres wskazanych trzech miesięcy będą miały łączną frekwencję 95% i więcej. Nagrodę I stopnia uzyskuje klasa z najwyższą frekwencją. Termin realizacji nagrody powinien być ustalony z wychowawcą klasy. Wyjście do kina należy zorganizować i przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami w miesiącach styczniu (zwycięstwo w I etapie),maju (zwycięstwo w II etapie).

Nagroda II stopnia - dyplom
Nagrodę mogą uzyskać tylko te klasy, które będą miały frekwencję 90% i więcej.
Klasa otrzymuje dyplom uprawniający do wyboru jednego dnia w miesiącu bez odpytywania i oceniania uczniów. Nagroda II stopnia przyznawana będzie za każdy oceniany miesiąc. Jej realizacja następuje w miesiącu ogłoszenia wyników i otrzymania dyplomu. Termin realizacji nagrody należy ustalić z wychowawcą klasy.

III Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Konkurs rozstrzygany będzie:
  • co miesiąc w celu przyznania Nagrody II stopnia
  • w miesiącach styczeń i maj w celu przyznania Nagrody I stopnia.
 2. Wyniki konkursu ogłaszane będą do 6 - tego dnia następnego miesiąca.

Regulamin Konkursu został opracowany przez Zespół Wychowawczy w dniu 19.09.2016 r.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.