Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2015 - NOWA MATURA

Z przyjemnością witamy wszystkich uczniów zainteresowanych strukturą nowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Poniżej znajdziecie informacje dotyczące egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wraz z przykładowymi arkuszami maturalnymi, oraz opis struktury egzaminu ustnego.

Część pisemna - poziom podstawowy

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka angielskiego będzie składać się z 4 części (dotychczas było ich 3):

  • rozumienie ze słuchu (udział w wyniku sumarycznym: 30%)
  • rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku sumarycznym: 30%)
  • znajomość środków językowych (udział w wyniku sumarycznym: 20%)
  • wypowiedź pisemna : list tradycyjny lub e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym    (udział w wyniku sumarycznym: 20%).

Nowością w egzaminie maturalnym jest cześć trzecia polegająca na znajomości środków językowych. Czy należy się bać zadań sprawdzających znajomość środków językowych, tj. słownictwa i gramatyki? Raczej tak. Już w pierwszym zadaniu, które składa się z krótkiego tekstu, zdający musi wykazać się znajomością wyrazów bliskoznacznych, konstrukcji "it is" i "there is", czasowników frazowych (phrasal verbs) oraz określników oceniających ilość bądź liczbę ("few", "plenty", "some"). Repertuar zadań jest niemały - zadania na dobieranie wyrazu, by uzupełnić lukę; zadania na wybór synonimu; zadania na wybór właściwego tłumaczenia (z polskiego na angielski); zadania na wybór odpowiedniej wypowiedzi w dialogu.

Szczegółowy zakres struktur znajduje się w Informatorze maturalnym OKE na stronie

http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015

Część pisemna - poziom rozszerzony

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut. Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka angielskiego będzie składać się nadal 4 części, lecz dokonano znacznego przesunięcia udziału poszczególnych części w wynikach:

  • rozumienie ze słuchu (udział w wyniku sumarycznym : 24%)
  • rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku sumarycznym : 26%)
  • znajomość środków językowych (udział w wyniku sumarycznym:  24%)
  • wypowiedź pisemna: rozprawka, artykuł publicystyczny, list formalny  (udział w wyniku sumarycznym :26%)

W nowej maturze nastąpił ogromny wzrost w części znajomość środków językowych (z 10% na 24%). Dotychczas można było po prostu... zignorować gramatykę na poziomie rozszerzonym, gdyż dawała ona maksymalnie 5 punktów (na 50 możliwych). Od roku 2015 nie będzie można pominąć tej części egzaminu lub potraktować jej po macoszemu, ponieważ będzie nas to kosztować aż 1/4 punktów możliwych do zdobycia. Dla osób chcących zdawać maturę rozszerzoną z języka angielskiego oznacza to ciężką pracę nad poprawieniem zakresu słownictwa oraz gramatyki. Zagadnień do powtórzenia i/lub przyswojenia jest naprawdę sporo!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną listą struktur wymaganych na poziomie rozszerzonym, która znajduje się na stronie :

http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015

Matura pisemna na poziomie podstawowym i rozszerzonym - przykładowe arkusze z odpowiedziami :

http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/96-matura-2015/265-jezyk-angielski-poziom-podstawowy-i-rozszerzony 

PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Egzamin ustny trwa 15 minut i nie ma w nim określonego poziomu. Strukturę egzaminu ustnego prezentujemy w tabeli poniżej:

Typ zadania

Czas

Punktacja

Rozmowa wstępna

Ok. 2 minuty

Nie oceniana

Zad.1 Rozmowa z odgrywaniem roli

Maksymalnie 4 minuty

6 pkt.

Zad.2 Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania

Maksymalnie 3 minuty

6 pkt.

Zad.3 Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania

Maksymalnie 5 minut

6 pkt.

 

 

 

Zakres struktur : 4pkt.
Poprawność : 4pkt.
Wymowa : 2pkt.
Płynność wypowiedzi: 2pkt.

Razem : 30 pkt.

Poniżej prezentujemy przykładowe scenki pokazujące realizację poszczególnych zadań na maturze ustnej. Scenki te przygotowane są i odegrane przez uczniów o różnych umiejętnościach językowych. Ponieważ na egzaminie ustnym kładzie się w pierwszym rzędzie nacisk na umiejętność przekazywania informacji, a drugiej kolejności na poprawność językową, uczniowie nie posiadający wrodzonych zdolności do nauki języków obcych (poprawność językowa, bogactwo leksykalne) także mają szansę osiągnąć dobre wyniki.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.