Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

"Dołączymy do Reichsteina" nr WND-POKL.09.01.02-04-120/13

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Celem głównym jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów 16 włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w tych placówkach oraz udział 100 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.06.2015r.

Cele szczegółowe projektu to :

  • rozwój u 1440 uczniów ( 540ucz. LO i 900 ucz. GIM ) kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki), języków obcych lub ICT;
  • podniesienie u 1440 uczniów(540ucz.LO i 900ucz.GIM )świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej lub wychowania patriotycznego
  • zwiększenie wśród 480 uczniów (150 ucz. LO i 330ucz.GIM) szans na przyszłe zatrudnienie poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • wzmocnienie potencjału rozwojowego 256 uczniów (80LOucz. i 176ucz.GIM) o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb

Wsparcie realizowane będzie w realizowane przez :

  1. Organizowanie zajęć dydaktycznych dla 540 uczniów LO i 900 uczniów GIM szkół kształcenia ogólnego
  2. Wyposażenie szkół w nowoczesne laptopy i zakup oprogramowania ITI oraz materiały dydaktyczne i pomoce dla uczniów
  3. Udział uczniów w jednej z realizowanych ścieżek edukacyjnych w ramach których odbędzie się 48 wycieczek wyjazdowych oraz wyjścia studyjne do przedsiębiorstw, banków
  4. Staże zawodowe u pracodawców w ramach umów trójstronnych
  5. Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia dalszych etapów rozwoju zawodowego ucznia


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.