Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Projekty unijne, w których uczestniczy  młodzież ZSS

 1. Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. "Pracownik XXI wieku", realizowanym przez miasto Włocławek.Celem projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych. Realizowane są również zadania przygotowujące uczniów klas technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do matury.

  ZOBACZ PREZENTACJĘ >>
 2. Nowy projekt ,"Lepsza przyszłość - raz jeszcze">> ZOBACZ PREZENTACJĘ >>

 3. Młodzież Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczy w projekcie Miasta Włocławek o nazwie Lepsza przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych.

  Od listopada 2009 do maja 2010 odbywają się następujące moduły:
  • język polski - 28 godzin
  • język obcy - 28 godzin
  • zajęcia matematyczno - przyrodniczo - techniczne - 32 godziny
  • technologia informacyjna - 12 godzin
  • doradztwo pedagogiczne, przedsiębiorczość, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne - 12 godzin
  Wsparciem zostało objętych 45 uczniów Liceum Profilowanego i Technikum, w tym młodzież posiadająca opinie i/lub orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

  Realizacja projektu służy zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych, wzmocnieniu motywacji do nauki i pracy, ułatwieniu edukacji na dalszych etapach kształcenia, a w przyszłości wejściu w życie zawodowe.
  ZOBACZ PREZENTACJĘ >>

  Podsumowanie zakończonego projektu >>

 4. Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczą w projekcie unijnym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca", realizowanym przez miasto Włocławek. Zadaniem projektu jest przygotowanie uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz  do obowiązkowej matury z matematyki. ( rok szkolny 2009/2010 ) ZOBACZ PREZENTACJĘ >>

 5. Uczniowie klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w projekcie współfinansowanym przez EFS  "Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy".

      cel projektu:

 1. W roku szkolnym 2008/2009 szkoła uczestniczyła w realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".  Projekt pn. "Potrafisz.! - wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie pasji i talentów" realizowany był od 20 października  do 20 grudnia 2008 r.  Udział wzięło  6 nauczycieli i 45 uczniów w tym 15 niepełnosprawnych.  Program realizowany był  w 3 grupach na  pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych dla młodzieży.

      Wnioskodawca projektu - Gmina Miasto Włocławek na prawach powiatu.
Cel e ogólne:

 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym edukacyjno - wychowawczych;
 • opracowanie i wdrożenie programów wyrównywania szans edukacyjnych zmierzających do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów, w tym niepełnosprawnych;
 • rozwijanie kompetencji kluczowych i kulturowych;
 • realizacja lokalnej strategii rozwoju.
 1. Młodzież z klas drugich liceum profilowanego brała udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS
  pt  "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój" / rok szkolny 2008/2009/

 2. W roku szkolnym 2008/2009 15 uczniów klasy drugiej technikum (2TsD) brało udział w projekcie realizowanym przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  pn. "Podniesienie    atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"

  Cel projektu:  Przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko - pomorskim do przyszłego zatrudnienia.

 3. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku brał udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego:
 • "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz.I" dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych - 2006/2007
 • "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz.II" dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych - 2007/2008
 • "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz.III" dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych - 2008/2009

 

 1. Młodzież z klas trzecich liceum  profilowanego uczestniczyła w projekcie "18-24 CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2007/2008  przez Kujawsko - Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu. Zajęcia realizowane były  przez OHP we Włocławku od kwietnia 2007r. do stycznia 2008 r.

Cel główny projektu - aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.  Projekt ma doprowadzić do większej inkluzji społeczno - zawodowej młodych osób i ułatwić im wejście w dorosłość.
Cele:

 • udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości,
 • podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym,
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • nauka metod aktywnego poszukiwania pracy.


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.