Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Regulamin Konkursu
„KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”
w Zespole Szkół Samochodowych
im. Tadeusza Kościuszki
we Włocławku

 1. Zasady przeprowadzania konkursu:
  1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia  lekcyjne  oraz poprawa frekwencji w szkole.
  2. Konkurs prowadzony będzie w następujących miesiącach roku szkolnego 2017/2018:  październik, listopad, grudzień, styczeń, marzec kwiecień.
  3.  I etap konkursu obejmuje miesiące:  październik, listopad, grudzień; II etap - to miesiące: styczeń, marzec, kwiecień.
  4. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy szkoły dziennej wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
  5. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części setnych zgodnie z regułą matematyczną.
  6. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca   wpisuje dane do dziennika lekcyjnego na str.141. W przypadku niedopełnienia  tego obowiązku przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie.
  7. Członkowie komisji konkursowej Mariola Dorsz i Małgorzata Gurtowska spisują z dzienników lekcyjnych dane o frekwencji uczniów za dany miesiąc w terminie do piątego dnia każdego  następnego miesiąca. Brak danych o frekwencji w dzienniku lekcyjnym wyklucza klasę z konkursu w danym miesiącu.
  8. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione.
  9. Wychowawca, obliczając frekwencję klasy za dany miesiąc, nie uwzględnia nieobecności ucznia hospitalizowanego lub ucznia, który ma zwolnienie (co najmniej  14 - dniowe) z uzasadnionych powodów.
  10.  Nie uwzględnia się też frekwencji uczniów realizujących nauczanie indywidualne.
  11.  W klasach, które  odbywają   miesięczną  praktykę  ocena frekwencji jest dokonywana na następujących  zasadach:  za miesiąc realizowanych praktyk wpisuje się średnią frekwencję z dwóch pozostałych miesięcy okresu rozliczeniowego.
  12. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja  konkursowa w składzie:
   Barbara Jastrzębska -   przewodnicząca zespołu wychowawczego
   Mariola Dorsz - pedagog
   Małgorzata Gurtowska - doradca zawodowy
   Oliwia Ubecka - opiekun SU
   Renata Radgowska - Haor -  przedstawiciel Rady Pedagogicznej
   Robert Feter - autor szkolnej witryny Internetowej 
   Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego
  13. Wyniki Konkursu publikowane będą na stronie internetowej , w gablocie na korytarzu, oraz  w pokoju nauczycielskim.
  14. Regulamin konkursu ogłoszony zostanie na szkolnej stronie internetowej oraz w pokoju nauczycielskim i w gablocie na korytarzu. Wychowawcy klas zobowiązani  są do omówienia regulaminu na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
  15. W dalszym ciągu oceniana jest indywidualna frekwencja uczniów. Nagrody za 100% frekwencję w semestrze  uczeń otrzymuje, na wniosek wychowawcy klasy, po posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji za dany okres.
 2. Nagrody

  Nagroda I stopnia -  bezpłatne wyjście do kina  plus  dyplom
  O nagrodę mogą ubiegać się klasy, które za okres wskazanych  trzech miesięcy  będą miały łączną frekwencję  95% i więcej.  Nagrodę I stopnia  uzyskuje klasa z najwyższą frekwencją. Termin realizacji nagrody powinien być ustalony z wychowawcą klasy. Wyjście do kina  należy  zorganizować i przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami w miesiącach styczniu (zwycięstwo w I etapie),maju (zwycięstwo w II etapie).

  Nagroda II stopnia    - dyplom
  Nagrodę mogą uzyskać tylko te klasy, które będą miały frekwencję 90% i więcej.
  Klasa otrzymuje dyplom uprawniający do wyboru jednego dnia w miesiącu  bez odpytywania i oceniania uczniów. Nagroda II stopnia przyznawana będzie za każdy oceniany miesiąc. Jej realizacja następuje  w miesiącu  ogłoszenia wyników i otrzymania dyplomu. Termin realizacji nagrody należy ustalić z wychowawcą klasy.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu.
  1. Konkurs rozstrzygany będzie:
   • co miesiąc w celu przyznania Nagrody II stopnia,
   • w miesiącach styczeń i maj  w celu przyznania Nagrody I stopnia.
  2. Wyniki konkursu ogłaszane będą  do 6-tego dnia następnego miesiąca.

Regulamin Konkursu został opracowany przez Zespół Wychowawczy w dniu 27. 09.2017 r.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.